TRI THUC SOFTWARE TRADING CO., LTD
 
Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Sơ đồ trang

    Tìm :          
Tìm kiếm nâng cao  
   Giỏ hàng còn trống
    
· Xem giỏ hàng      · Thanh toán
           
Trang chủ    Nhóm sản phẩm    Tài khoản     Xem giỏ hàng      
  
   

        
          MailDetective

logo-mail_detective.gif
    
MailDetective

Giá thị trường: 350.00$
GIÁ CỦA TRI THUC SOFTWARE: 299.00$
Bạn tiết kiệm được: 51.00$(14%)

trong kho 100 items
Số lượng

 Cho vào giỏ hàng 
   
 

MailDetective là một ứng dụng giám sát thiết kế để kiểm soát việc sử dụng email trong mạng công ty. It is a solid solution against frivolous employees who undermine corporate discipline and decrease productivity by sending and receiving non-work related emails. Nó là một giải pháp rắn chống lại nhân viên hư những người làm suy yếu kỷ luật của công ty và năng suất giảm bằng cách gửi và nhận email không phải làm việc liên quan. It can also help reduce the damage from the bandwidth misuse which costs companies millions dollars a year. Nó cũng có thể giúp giảm thiểu thiệt hại từ việc lạm dụng băng thông mà các công ty chi phí hàng triệu đô la một năm.

MailDetective analyses mail server log files and provides the employer with detailed reports about private and business emails coming to and from the corporate network as well as traffic distribution by users and email addresses. Phân tích MailDetective mail server log file và cung cấp cho nhà tuyển dụng với báo cáo chi tiết về tư nhân và kinh doanh các email đến và từ mạng công ty cũng như phân phối lưu lượng truy cập của người dùng và địa chỉ email. You can instantly see the information about email use in the entire company, by particular employees or during specific time intervals. Bạn ngay lập tức có thể xem thông tin về việc sử dụng email trong các công ty toàn bộ, nhân viên cụ thể hoặc trong khoảng thời gian cụ thể. These reports have a well-defined layout and deliver information in a clear, eye-pleasing way. Các báo cáo này có một bố cục cũng xác định và cung cấp thông tin trong một rõ ràng, mắt lòng đường. A typical mail-by-recipients report contains such categories as email addresses of senders, local email traffic, external email traffic and traffic ratio. Một điển hình mail-by-người nhận báo cáo có chứa loại như các địa chỉ email của người gửi, địa phương lưu lượng truy cập email, ngoài email giao thông và tỷ lệ giao thông. With such reports, you can monitor email traffic generated by your employees, expose non-work related emails and stop abusers. Với báo cáo như vậy, bạn có thể giám sát lưu lượng email được tạo ra bởi các nhân viên của bạn, vạch trần không liên quan đến việc email và ngừng kẻ bạo hành.

With MailDetective you can: Với MailDetective bạn có thể:
Control the personal/business email ratio; Kiểm soát / email cá nhân kinh doanh tỷ lệ;
Learn, who your employees communicate with; Tìm hiểu, người giao tiếp với nhân viên của bạn;
Estimate the email traffic generated by certain users; Ước tính lưu lượng truy cập thư điện tử được tạo ra bởi người dùng nhất định;
Create reports for a specific time interval; Tạo báo cáo cho một khoảng thời gian cụ thể;

Other features: Các tính năng khác:
Ability to work on any computer in your LAN; Khả năng làm việc trên bất kỳ máy tính trong mạng LAN của bạn;
Built-in HTML browser; Built-in HTML trình duyệt;
Charts; Bảng xếp hạng;
Ability to export reports to HTML; Khả năng xuất khẩu báo cáo với HTML;
Printing reports directly from the built-in browser; In ấn báo cáo trực tiếp từ việc xây dựng trong trình duyệt;
Ability to export reports to Microsoft ® Excel format; Khả năng xuất khẩu báo cáo với định dạng Microsoft ® Excel;
Tools for automatic logs files import and reports creation; Công cụ cho nhập khẩu tự động các tập tin bản ghi và tạo các báo cáo;
Ability to send reports via e-mail. Khả năng gửi báo cáo qua e-mail.

System requirements: Yêu cầu hệ thống:
Microsoft ® Windows 2000/XP/2003/Vista; Microsoft ® Windows 2000/XP/2003/Vista;
One of the supported mail servers: Microsoft Exchange Server 5.5/2000/2003/2007, MDaemon, Kerio Mail Server, Merak Mail Server, Visnetic Mail Server, QMail, SendMail, Communigate; Một trong những máy chủ email được hỗ trợ: Microsoft Exchange Server 5.5/2000/2003/2007, MDaemon, Kerio Mail Server, Merak Mail Server, Visnetic Mail Server, QMail, SendMail, CommuniGate;
512 Mb RAM; 512 MB RAM;

Download trial Tải về phiên tòa Check pricing Kiểm tra giá cả

Bấm vào đây để thêm ảnh chụp màn hình của máy phân tích mail đăng nhập máy chủ
Bấm vào đây để thêm ảnh chụp màn hình của máy phân tích mail đăng nhập máy chủ
Bấm vào đây để thêm ảnh chụp màn hình của máy phân tích mail đăng nhập máy chủ

MailDetective cho Microsoft Exchange Server
Now you can work with several servers using one MailDetective for Exchange Server installation. Bây giờ bạn có thể làm việc với một vài máy chủ sử dụng một MailDetective để cài đặt Exchange Server. MailDetective for Exchange Server also offers support for Microsoft SQL Server 2005/2000. MailDetective cho Exchange Server cũng cung cấp hỗ trợ cho Microsoft SQL Server 2005/2000. One more useful new feature is message subject reporting, including substring search. Một trong những tính năng mới hữu ích hơn là thông điệp chủ đề báo cáo, bao gồm cả tìm kiếm xâu.

Download trial Tải về phiên tòa Check pricing Kiểm tra giá cả

          Giới thiệu sản phẩm này cho bạn bè
Tên người nhận:  
Địa chỉ Email người nhận: *
Tên người gửi:  
Địa chỉ Email người gửi:  
Nội dung tin nhắn: *
   
 Gửi 


acronis-true-image-11-700x525.png adobe-logo.png Avira_Logo (2).jpg for_blog_logo.png GFI_Software_RGB_72dpi.png logo_2.png labcenter.jpg download (1).png lrn-share-site-ms-logo.png progesoft_logo.jpg Symantec-Logo.png topalt.png VMware_logo_gry_RGB_300dpi.jpg

    Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Sơ đồ trang